Những kẻ nổi loạn (phim 2015) – Theo ngôn ngữ khác