Những ngày cuối cùng của thành Pompei (phim, 1959) – Theo ngôn ngữ khác