Nikolay Aleksandrovich Bulganin – Theo ngôn ngữ khác