Nikolay Nikolayevich Semyonov – Theo ngôn ngữ khác