Mở trình đơn chính

Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali – Theo ngôn ngữ khác