Phân cấp hành chính Trung Hoa Dân Quốc – Theo ngôn ngữ khác