Phân cấp tài nguyên khoáng sản – Theo ngôn ngữ khác