Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – Theo ngôn ngữ khác

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có sẵn trong 20 ngôn ngữ.

Trở lại Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ngôn ngữ