Phùng phế hậu (Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế) – Theo ngôn ngữ khác