Phú Thành, Phú Tân (An Giang) – Theo ngôn ngữ khác