Phương diện quân Belorussia 1 – Theo ngôn ngữ khác