Phương diện quân Tây (định hướng) – Theo ngôn ngữ khác