Phương pháp chuyển tự tiếng Đức – Theo ngôn ngữ khác