Phương thức (lập trình máy tính) – Theo ngôn ngữ khác