Phương tiện chiến đấu bọc thép – Theo ngôn ngữ khác