Phương tiện truyền thông điện tử – Theo ngôn ngữ khác