Phương trình Clausius-Clapeyron – Theo ngôn ngữ khác