Phẫu diện và điểm kiểu địa tầng ranh giới toàn cầu – Theo ngôn ngữ khác