Phủ Quốc vụ khanh (Tòa Thánh) – Theo ngôn ngữ khác