Phong trào Dân tộc Giải phóng Azaward – Theo ngôn ngữ khác