Phong trào giải phóng người đồng tính – Theo ngôn ngữ khác