Quách hoàng hậu (Tống Chân Tông) – Theo ngôn ngữ khác