Quân đội viễn chinh Pháp vùng Viễn Đông – Theo ngôn ngữ khác