Quân đoàn 1, Quân đội nhân dân Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác