Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác