Quân khu 3, Quân đội nhân dân Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác