Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa – Theo ngôn ngữ khác