Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa – Theo ngôn ngữ khác