Quần thể Sheikh Safi al-din Khānegāh và đền thờ – Theo ngôn ngữ khác