Quốc dân Đại hội Trung Hoa Dân Quốc – Theo ngôn ngữ khác