Quốc gia cấu thành Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland – Theo ngôn ngữ khác