Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – Theo ngôn ngữ khác