Quốc kỳ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Armenia – Theo ngôn ngữ khác