Quan hệ Trung Quốc – Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác