Quan hệ ngoại giao của Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác