Quan sát trực tiếp sóng hấp dẫn lần đầu tiên – Theo ngôn ngữ khác