Queen (album của Nicki Minaj) – Theo ngôn ngữ khác