Quyền lực của không quyền lực – Theo ngôn ngữ khác