Quy định bảo vệ dữ liệu chung – Theo ngôn ngữ khác