Ramesuan (Hoàng tử Ayutthaya) – Theo ngôn ngữ khác