René-Théophile-Hyacinthe Laennec – Theo ngôn ngữ khác