Repository (quản lý phiên bản) – Theo ngôn ngữ khác