Richard Henderson (nhà sinh học) – Theo ngôn ngữ khác