Rise (album của Taeyang) – Theo ngôn ngữ khác

Rise (album của Taeyang) có sẵn trong 9 ngôn ngữ.

Trở lại Rise (album của Taeyang).

Ngôn ngữ