Rudolf II của đế quốc La Mã Thần thánh – Theo ngôn ngữ khác