Sách đỏ các ngôn ngữ bị đe dọa – Theo ngôn ngữ khác