Sân bay Tam Nguyên Phổ Thông Hóa – Theo ngôn ngữ khác