São José do Rio Preto (tiểu vùng) – Theo ngôn ngữ khác