Sư đoàn 320, Quân đội nhân dân Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác