Sư đoàn 325, Quân đội nhân dân Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác